DASAR KUALITI KOLEJ
Berusaha untuk mempertingkatkan kecekapan dan keberkesanan proses pembelajaran dan latihan vokasional bagi memenuhi keperluan pelanggan selaras dengan Dasar Transformasi Pendidikan Vokasional Negara. Dasar Kualiti ini akan disebar luas kepada seluruh warga kolej dan akan dikaji semula dari semasa ke semasa mengikut kesesuaian dan kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia. Adalah menjadi komitmen pihak pengurusan dan semua anggota untuk mematuhi keperluan-keperluan Sistem Pengurusan Kualiti Kolej Vokasional yang diwujudkan dan meningkatkan keberkesanannya secara berterusan.